ดาวน์โหลด

DOWNLOAD

LOGO

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ HUG CHIANGRAI ถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญสูงสุดในองค์ประกอบทางกราฟิกช่วยแสดงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่สะท้อนตัวตนและบุคลิกภาพของความเป็น แบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

ตราสัญลักษณ์เกิดจากเขียนคําว่า ‘hug’ ด้วยลายมือ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก แสดงถึงความ อ่อนน้อมถ่อมตนมีมิตรไมตรีความสดชื่น สดใส และ ความคิดสร้างสรรค์ มีศิลปะ คําว่า ‘Chiangrai’ ใช้อักษรที่เรียบง่าย เน้นการสื่อสารที่ชัดเจนโดยใช้สีเทา 95% เพื่อการแสดงถึง ความหนักแน่น มั่นคง และยั่งยืน

PATTERN

ลวดลายสัญลักษณ์

ลวดลายประกอบเกิดจากเกิดจากการนําเอาลายผ้า ซึ่งสะท้อนงานศิลปะ วัฒนธรรม แสดงถึงวิถีชีวิต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน รูปร่างของลวดลายประกอบ คล้ายกับส่วนประกอบ
ของสี่เหลี่ยมเป็นตัวแทนของการ เชื่อมต่อผู้คน การค้า ชายแดน ซี่งเป็นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของจังหวัดเชียงราย

PATTERN

ลวดลายสัญลักษณ์

ลวดลายประกอบเกิดจากเกิดจากการนําเอาลายผ้า ซึ่งสะท้อนงานศิลปะ วัฒนธรรม แสดงถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน รูปร่างของลวดลายประกอบ คล้ายกับส่วนประกอบของสี่เหลี่ยมเป็นตัวแทนของการ เชื่อมต่อผู้คน การค้า ชายแดน ซี่งเป็นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย

BRANDBOOK

แบรนด์บุ๊ค

คู่มือการใช้งานแบรนด์ท่องเที่ยว
HUG CHIANG RAI เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ระดับ เกี่ยวกับภาพโดยรวม
ของแบรนด์และการนําระบบ เอกลักษณ์ของแบรนด์ไปใชงานเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน เป็นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพที่สุด เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งเป็นส่วนสําคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวกับแบรนด์
ส่วนที่เกี่ยวกับแนวความคิดในการกําหนดเอกลักษณ์ของแบรนด์ ส่วนที่เกี่ยวกับตัวอย่างการนําระบบ
เอกลักษณ์ไปใช้งาน ส่วนที่เกี่ยวกับไฟล์งานที่ใช้เป็นต้นฉบับสําหรับนําไปใช้งาน

BRANDBOOK

แบรนด์บุ๊ค

คู่มือการใช้งานแบรนด์ท่องเที่ยว
HUG CHIANG RAI เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ระดับ เกี่ยวกับภาพโดยรวมของแบรนด์และการนําระบบ เอกลักษณ์ของแบรนด์ไปใชงานเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพที่สุด เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งเป็นส่วนสําคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวกับแบรนด์ส่วนที่เกี่ยวกับแนวความคิดในการกําหนดเอกลักษณ์ของแบรนด์ ส่วนที่เกี่ยวกับตัวอย่างการนําระบบเอกลักษณ์ไปใช้งาน ส่วนที่เกี่ยวกับไฟล์งานที่ใช้เป็นต้นฉบับสําหรับนําไปใช้งาน

NONG GORD OON

การ์ตูนน้องกอดอุ่น

น้องกอดอุ่นตัวแทนของภูเขาและเมฆหมอกที่โอบล้อมเชียงราย น้องกอดอุ่นเป็นเสมือนทูต การท่องเที่ยวที่
คอยต้อนรับและเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวให้เข้ามากอดเชียงราย ถึงจะตัวอ้วนใหญ่แต่มีนิสัยขี้เล่น สนุกสนาน
กอดอุ่นเองมีความเป็นมิตรกับทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วย กอดอุ่นมีนิสัยที่ชอบท่องเที่ยว ชอบกิน ชอบถ่ายรูป
แต่เห็นว่ากระตือรือร้นแบบนี้ แต่ขี้เซามาก อาจจะเป็นเพราะว่า กอดอุ่น เกิดมาจากธรรมชาติสีเขียว
แสงสีเหลืองทองของพระอาทิตย์ และแสงสีม่วงจากพระอาทิตย์ตกดิน

NONG GORD OON

การ์ตูนน้องกอดอุ่น

น้องกอดอุ่นตัวแทนของภูเขาและเมฆหมอกที่โอบล้อมเชียงราย น้องกอดอุ่นเป็นเสมือนทูต การท่องเที่ยวที่คอยต้อนรับและเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวให้เข้ามากอดเชียงราย ถึงจะตัวอ้วนใหญ่แต่มีนิสัยขี้เล่น สนุกสนานกอดอุ่นเองมีความเป็นมิตรกับทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วย กอดอุ่นมีนิสัยที่ชอบท่องเที่ยว ชอบกิน ชอบถ่ายรูปแต่เห็นว่ากระตือรือร้นแบบนี้ แต่ขี้เซามาก อาจจะเป็นเพราะว่า กอดอุ่น เกิดมาจากธรรมชาติสีเขียวแสงสีเหลืองทองของพระอาทิตย์ และแสงสีม่วงจากพระอาทิตย์ตกดิน